Hệ thống PCCC

Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam

Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam

    Cung cấp nhân công , lắp đặt hệ thống báo cháy cho phân xưởng 4. Hệ thống điện cho dự án xử lý nước thải nhà máy SS 3D Glass